VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER YRKESKVINNERS KLUBB

Enstemmig vedtatt på ekstraordinært årsmøte 4. juni 2002,
med endringer 15. mars 2005, 10. april 2008 og årsmøte 20. mars 2014.

Gjeldende tekst vedtatt på årsmøte 31. mars 2016.

§ 1 Klubbens navn er Lillehammer Yrkeskvinners Klubb. Her etter omtalt som LYKK.

LYKK er partipolitisk nøytral

§ 2 Formål

LYKK's formål er;
- Fremme kvinners sosiale og politiske interesse.
- Bidra til solidaritetsarbeid og lage møteplasser for kvinner.
- Ta opp aktuelle spørsmål gjennom foredrag og diskusjoner i åpne møter.
- Samarbeide med andre organisasjoner.
- Fremme sosialt fellesskap for LYKK's medlemmer.
- Ivareta LYKK's interesser i Stiftelsen YK-huset Boligselskap

§ 3 Medlemskap

Alle kvinner som ønsker det, er velkommen som medlem av LYKK.

Medlemskapet er basert på årskontingent.

Medlemmer som har gjort en fremragende innsats for LYKK, kan utnevnes som æresmedlem. En slik honnør kan også gis til kvinner som har gjort en spesiell innsats for kvinners sak.
Æresmedlem utnevnes av LYKK's styre.

§ 4 Kontingent

Årskontingenten gjelder fra 01.01. til 31.12.
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales med forfall
1. februar.

§ 5 Årsmøtet

Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av april hvert år.
Medlemmene får skriftlig innkalling til årsmøtet med 14 dagers varsel, samtidig som det annonseres i lokalpressen.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal sendes skriftlig til styret innen den fristen som styret til enhver tid setter.

Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker:

- Budsjett, årsregnskap og årsmelding for LYKK.

- Valg av styre- og varamedlemmer til LYKK.
Styrets leder velges særskilt.
Styrets medlemmer og varamedlemmenes funksjonstid er 2 år, dog slik at
tilnærmet halvparten er på valg hvert år.
Styret består av 5-7 medlemmer og 3 varamedlemmer.
Styret konstituerer seg selv.

- Valg av valgkomité, 3 medlemmer og 1 varamedlem.
Medlemmer av styrene for Stiftelsen eller LYKK kan ikke velges til valgkomiteen.

- Valg av styre- og varamedlemmer til Stiftelsen YK-Huset Boligselskap
i hht. til Stiftelsens vedtekter og etter forslag fra valgkomiteen.

- Oppnevne revisor for Stiftelsen YK-Huset Boligselskap

- Innkomne forslag

- Orienteringssak for Stiftelsen YK-huset Boligselskap:
Budsjett, årsregnskap og årsmelding for Stiftelsen YK-Huset Bolig-
selskap.

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret i LYKK, eller styret i
Stiftelsen YK-Huset Boligselskap, eller minst 10 medlemmer skriftlig krever
dette. Innkalling skal skje skriftlig til samtlige medlemmer med minst 10
dagers varsel. Saker som ikke er angitt i innkallingen kan ikke behandles
på ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtets vedtak krever alminnelig flertall. Unntak er endring av
LYKK's vedtekter, omdanning av Stiftelsen YK-Huset Boligselskap og
vedtak om oppløsning av LYKK. Dette krever 2/3 flertall.

§ 6 Oppløsning

LYKK kan ikke oppløses så lenge Stiftelsen YK-Huset Boligselskap består.
Dersom Stiftelsen blir besluttet oppløst, skal det innkalles til årsmøte til
behandling av spørsmålet om oppløsning.

Ved oppløsning skal LYKK's eiendeler gjøres om i penger, så langt dette er
nødvendig for å dekke gjelden. Etter at samtlige kreditorer er dekket, skal
kapitalen brukes på en måte som er forenlig med LYKK's formål eller et
beslektet formål. Finnes det ikke et beslektet formål, kan det bestemmes at
kapitalen skal gå til et allmennyttig formål. Vedtak fattes av årsmøtet/ekstra-
ordinært årsmøte.